dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm

Thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm

Việt Nam của chúng ta có dân số trong độ tuổi lao động rất cao chính vì thế nhu cầu việc làm cũng tăng cao. Việc thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm góp phần giúp giải quyết vấn nạn việc làm cho rất nhiều người.

Để có thể thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm một cách nhanh chóng và đúng quy định thì việc doanh nghiệp tự mình hoàn tất thủ tục sẽ có nhiều trục trắc và khó khăn. Vì vậy, nhiều người đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có doanh nghiệp của mình được nhanh chóng đi vào hoạt động.

 Thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm

1.Điều kiện thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm.
Điều kiện để thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm như sau:
-Doanh nghiệp sở hữu địa điểm làm việc cố định, đặt ở nơi thuận tiện và đầy đủ không gian cũng như diện tích cho các hoạt động của doanh nghiệp.
-Trang bị đầy đủ phương tiện cũng như trang thiết bị cho từng nhiệm vụ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
-Doanh nghiệp phải có ít nhất 5 thành viên có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, pháp luật, ngoại ngữ. Toàn bộ nhân viên phải có lí lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt và không có tiền án tiền sự.
-Thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm phải phù hợp với các quy hoạch trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn đã được phê duyệt.

2.Hồ sơ thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm
-Công văn của doanh nghiệp muốn thành trung tâm giới thiệu việc làm.
-Đề án thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm bao gồm: sự cần thiết, mục tiêu, nhiệm vụ, các điều kiện được đảm bảo và tính khả thi của dự án.
-Những doanh nghiệp giới thiệu việc làm thuộc quyền quản lí của UBND cấc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thì phải có sự nhất trí bằng văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Sỏ Tài chính, Sở Nội vụ.
- Những doanh nghiệp giới thiệu việc làm thuộc quyền quản lí của các Bộ/Ngành/ các cơ quan trung ương thuộc các tổ chức chính trị -xã hội thì phải có được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND cấp tinh nơi mà doanh ngheeijp sẽ thành lập và hoạt động.
-Các giấy tờ có khả năng chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động.

3.Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.
-Sở Lao động –Thương binh và xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chính là nơi mà các doanh nghiệp cần nộp hồ sơ xét duyệt để thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm. Sau đó hồ sơ sẽ được trình lên chủ tịch UBND cấp tỉnh để xem xét và phê duyệt.
-Việc tiếp nhận cũng như thẩm định hồ sơ thành lập doanh nghiệp giới thiệu việc làm của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội phụ thuộc vào quy định của các Bộ, ngành và tổ chức đó.