Trang chủ »

Kỹ năng Nghiên cứu Thị trường của Unilever

Kỹ năng Nghiên cứu Thị trường của Unilever
(Ngày đăng: 03-12-2013 14:19:24)
Bản mô tả những công việc, yêu cầu và kỹ năng cần thiết khi làm Nghiên cứu Thị trường của Unilever.
  • STRATEGIC LEVERAGE OF MARKET RESEARCH (Vai trò chiến lược của Nghiên cứu thị trường trong Marketing)
  • AD-HOC MARKET RESEARCH (Những Nghiên cứu thị trường theo nhu cầu)
  • CONSUMER AND MARKET MODELLING AND FORECASTING (Nghiên cứu về Người tiêu dùng và Phân khúc thị trường)
  • CONTINUOUS MARKET RESEARCH (Nghiên cứu thị trường đo lường hằng tháng: Retail Audit và Brand Health)
  • MANAGEMENT OF MARKET RESEARCH PROJECTS (Kỹ năng quản lý các dự án Nghiên cứu thị trường)