dạy làm đẹp
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Du lịch
  • Kỹ năng Nghiên cứu Thị trường của Unilever

Kỹ năng Nghiên cứu Thị trường của Unilever

Bản mô tả những công việc, yêu cầu và kỹ năng cần thiết khi làm Nghiên cứu Thị trường của Unilever.
  • STRATEGIC LEVERAGE OF MARKET RESEARCH (Vai trò chiến lược của Nghiên cứu thị trường trong Marketing)
  • AD-HOC MARKET RESEARCH (Những Nghiên cứu thị trường theo nhu cầu)
  • CONSUMER AND MARKET MODELLING AND FORECASTING (Nghiên cứu về Người tiêu dùng và Phân khúc thị trường)
  • CONTINUOUS MARKET RESEARCH (Nghiên cứu thị trường đo lường hằng tháng: Retail Audit và Brand Health)
  • MANAGEMENT OF MARKET RESEARCH PROJECTS (Kỹ năng quản lý các dự án Nghiên cứu thị trường)